Základní škola a Mateřská škola Všeruby

Školní vzdělávací plán

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a kompetencí RVP ZV a koncepce demokratického vzdělávání žáka, která podporuje všestranný rozvoj žáka, jeho jedinečnost a zároveň zohledňuje jeho specifické potřeby.

ŠVP nemá specifické zaměření, klade důraz především na všeobecné zaměření školy bez vnější selekce žáků.

Naší prioritou je učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, to znamená méně encyklopedických poznatků a více vyhledávání a zpracovávání informací, činnostní učení i důraz na manuální práci.
Pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický. Dle zájmu žáků a rodičů pořádáme kurzy výuky anglického jazyka pro žáky druhého stupně.
Dalším cílem je vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání při řešení problémů a hledání smysluplných informací.
ŠVP je sestaven tak, aby umožňoval zavádět do výuky nové či staronové metody práce, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové spolupráci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.
Přiměřené nároky klade na samostatnost žáků při zpracovávání různých úkolů – vypracovávání samostatných prací a referátů dlouhodobějšího a systematického charakteru, celkovou úroveň získaných vědomostí a dovedností žáků.
Dlouhodobým cílem je vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala (někdy vidí žáci kolem sebe opak viz. pravidla silničního provozu, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi apod.).
Žáci s různými poruchami jsou integrováni v běžných třídách základní školy. Žákům s dyslektickými poruchami je umožněna specifická odborná pomoc a věnovaná náležitá péče.
ŠVP též zohledňuje dlouhodobou přípravu žáků k volbě povolání. (integrace do všech předmětů, spolupráce s úřadem práce atd.)
Důležitou součástí je také výchova ke zdravému životnímu stylu. Žáci mají možnost se na prvním stupni zúčastnit škol v přírodě, na druhém stupni lyžařských a cyklistických kurzů. Také nabídka sportovně orientovaných kroužků je každoročně široká. Důležitá je činnost i ostatních kroužků různého zaměření. Podstatná je kvalita oproti kvantitě.
Vzhledem k velikosti školy jsme se rozhodli pro výše uvedené cíle, které se v budoucnu mohou dle možností rozšiřovat.

word Školní vzdělávací plán Stáhnout


konec_stranky