Základní škola a Mateřská škola Všeruby

jidelna

Výši stravného určuje vyhláška č. 272 ze dne 19. 7. 2021

Od 2. 5. 2022 dochází ke zdražení o 2,-/oběd pro všechny kategorie!!!

Změna stravného
Předpis stravného

Předpis stravného ZŠ pro školní rok 2021/2022:

strávníci A /7 – 10 let/ = 25,- Kč koef.0,75
strávníci B /11 – 14 let/ = 27,- Kč koef. 0,80
strávníci D /15 a více/ = 29,- Kč koef. 0,90
zaměstnanci = 68,- Kč koef. 1 (60,- s příspěvkem)
Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. ze dne 25. 2. 2005 o školním stravování, změna 107/2008 Sb. příloha finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku podle bodu A,B,D.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna sledujícího kalendářního roku.
Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Platba stravného:
Stravné ve školní jídelně platí rodiče přes bankovní účet 4855980217/0100, VS: 601, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy k 15 b. m. V případ, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, nemůže od prvního dne měsíce následujícího dostat oběd. Každý měsíc provádí vedoucí školní jídelny vyúčtování a případné přeplatky /odhlášené obědy / jsou odečteny od platby následujícího měsíce. Po skončení školního roku je přeplatek vrácen žákům, kteří nebudou v následujícím školním roce pokračovat ve stravování. Nezaplacení stravného je důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování a dluh bude následně vymáhán.

Dne 1. 9. 2021
Zpracovala vedoucí ŠJ: Ivana Gavorczáková


Předpis stravného MŠ pro školní rok 2021/2022:

Výši stravného určuje vyhláška č. 272 ze dne 19. 7. 2021
Finanční norma pro strávníky do 6 let činí 40,- Kč /včetně pitného režimu/.
Přesnídávka 10,- Kč, oběd 22,- Kč /18+4/ koef. 0,5, svačina 8,- Kč.
Finanční norma pro strávníky 7 let /odklad školní docházky/ činí 47,- Kč.
Dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let je dle vyhlášky 107/2005 Sb. přiřazeno do kategorie strávníků 1. st. ZŠ.
Přesnídávka 10,- Kč, oběd 29,- Kč /25+4/ koef. 0,75, svačina 8,- Kč.

Platby stravného:
V hotovosti /kancelář ŠJ/, poštovní poukázkou, převodem - 4855980217/0100, VS: 601, vždy k 15. b. m. /platí se aktuální měsíc/, v následujícím měsíci jsou pak odečteny přeplatky /odhlášené stravné/ z minulého měsíce.
Neplacení stravného je závažné porušení pravidel pro přijetí dítěte do MŠ a může vést k jeho vyloučení z MŠ!
Všeruby 1. 9. 2021
Mgr. Václav Růžička / ředitel školy


Odhlášení stravy
V MŠ – záznam o odhlášení do 13.00 hodin,poté již v kanceláři ŠJ /kontakt výše/.
Odhlášení na tentýž den mimořádně SMS 601327152 do 6,00 hodin ráno /pokud bude takto odhlašováno ze dne na den opakovaně, bude dítě automaticky odhlášeno do odvolání/.
Pokud dítě onemocní má nárok odebrat si napočítaný oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, poté musí být odhlášeno a další den mu již oběd nebude vydán.
Poznámka k výdeji – obědy budou vydány jen do vlastních jídlonosičů, jídelna nemá náhradní ešusy.
Oběd se vydává ve školní jídelně od 11:00 hodin do 11:30 hodin, poté jsou obědy odváženy do MŠ a jejich výdej již není ve ŠJ možný a nutno vyzvednout přímo v MŠ po telefonickém upozornění možno ponechat ve ŠJ. Včas nevyzvednutý oběd bude vydán formou přídavku ostatním dětem.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Ivana Gavorczáková, vedoucí ŠJ , 377915485, sjvs@seznam.cz

Množství pokrmů - tabulky:


word Množství pokrmů Stáhnout


konec_stranky