Základní škola a Mateřská škola Všeruby

jidelna

Výši stravného určuje vyhláška č. 463 ze dne 23. 12. 2011

Předpis stravného ZŠ pro školní rok 2017/2018:

strávníci A /7 – 10 let/ = 24,- Kč koef.0,75
strávníci B /11 – 14 let/ = 26,- Kč koef. 0,80
strávníci D /15 a více/ = 28,- Kč koef. 0,90
zaměstnanci = 30,- Kč koef. 1
Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. ze dne 25. 2. 2005 o školním stravování, změna 107/2008 Sb. příloha finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku podle bodu A,B,D.
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna sledujícího kalendářního roku.
Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Platba stravného:
Stravné ve školní jídelně platí rodiče přes bankovní účet 4855980217/0100, VS: 601, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy k 15 b. m. V případ, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, nemůže od prvního dne měsíce následujícího dostat oběd. Každý měsíc provádí vedoucí školní jídelny vyúčtování a případné přeplatky /odhlášené obědy / jsou odečteny od platby následujícího měsíce. Po skončení školního roku je přeplatek vrácen žákům, kteří nebudou v následujícím školním roce pokračovat ve stravování. Nezaplacení stravného je důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování a dluh bude následně vymáhán.

Dne 1. 9. 2017
Zpracovala vedoucí ŠJ: Ivana Gavorczáková


Předpis stravného MŠ pro školní rok 2017/2018:

Výši stravného určuje vyhláška č. 463 ze dne 23. 12. 2011
Finanční norma pro strávníky do 6 let činí 34,- Kč /včetně pitného režimu/.
Přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč /17+3/ koef. 0,5, svačina 6,- Kč.
Finanční norma pro strávníky 7 let /odklad školní docházky/ činí 38,- Kč.
Dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let je dle vyhlášky 107/2005 Sb. přiřazeno do kategorie strávníků 1. St. ZŠ.
Přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč koef. 0,75, svačina 6,- Kč.

Platby stravného:
V hotovosti /kancelář ŠJ/, poštovní poukázkou, převodem - 4855980217/0100, VS: 601, vždy k 15. b. m. /platí se aktuální měsíc/, v následujícím měsíci jsou pak odečteny přeplatky /odhlášené stravné/ z minulého měsíce.
Neplacení stravného je závažné porušení pravidel pro přijetí dítěte do MŠ a může vést k jeho vyloučení z MŠ!
Všeruby 1. 9. 2017
Mgr. Jaroslav Cafourek / ředitel školyMnožství pokrmů - tabulky:


word Množství pokrmů Stáhnout


konec_stranky