Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Ahoj


Škola leží v obci se zhruba 900 obyvateli. Do školy dojíždí žáci asi z 25 okolních obcí. Dojíždějících žáků jsou zhruba dvě třetiny celkového počtu žáků. Ve spádovém obvodu školy jsou dvě malotřídní školy, odkud docházejí žáci do vyšších ročníků.
Základní škola je plně organizovanou školou pro předškolní i základní vzdělávání. V mateřské škole jsou dvě třídy s kapacitou 40 předškoláků. Na prvním stupni je 5 tříd zhruba se 110 žáky, na druhém stupni jsou 4 třídy přibližně s 90 žáky. Součástí školy je školní družina s kapacitou 75 dětí. Ve škole jsou žáci integrovaní do běžných tříd. Maximální kapacitu má škola 350 žáků, v současné době je v každém ročníku po jedné třídě. Škola organizuje zájmové kroužky, ve kterých pracuje přibližně polovina z celkového počtu žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se stravují zhruba tři čtvrtiny žáků.
Kmenové učebny jsou vybaveny různým druhem staršího i novějšího nábytku.
Ve škole jsou speciální učebny a prostory (především na II. stupni).
V suterénu je v provozu keramická pec, kterou je možno využívat jak při výuce výtvarné výchovy a pracovních činností, tak i při zájmové činnosti žáků či práci družiny.
Učebny ICT jsou vybaveny počítači, je zde instalován datavideoprojektor, tiskárna. K dispozici je poměrně velké množství vzdělávacích a výukových programů.
Tělocvična o rozměrech 9x16m. Vybavení nářadím a náčiním je dobré. Multifunkční hřiště s povrchem „umělé trávy“ bylo dokončeno a slouží od září 2008 - součástí je běžecká dráha, vržiště a doskočiště, hřiště pro volejbal, kopanou, badminton atd.
Školní zahrada slouží pro zahradnickou činnost žáků. Udržení funkčnosti zahrady je poměrně náročné, ale estetika prostředí v zahradě se zlepšuje.
Ve škole je v provozu žákovská knihovna. V knihovně je v současné době zhruba 3 000 svazků knih, několik desítek svazků encyklopedií, je instalován počítač s přístupem na internet a s výukovými programy. Součástí prostor žákovské knihovny je i knihovna učitelská.
Jako prostory pro zájmovou a odpočinkovou činnost jsou využívány kromě družiny i ostatní prostory školy včetně počítačových učeben, kmenových tříd a tělocvičny.

Historie školy

Česká měšťanská škola byla v říjnu 1938 ze Všerub přemístěna do Dolní Bělé. Do uvolněné české školy se přestěhovala čtyřtřídní německá škola.Pro tu zde byl velký nadbytek zařízení,spousta ho tedy byla nerozumně zničena. Na ničení zařízení se rovněž ve velké míře podílela mládež KLV z Berlína, která zde byla ubytována. Nábytkem z české školy byl vybaven městský úřad, kancelář SA i německá policejní stanice. Škola nemohla být po osvobození v květnu 1945 otevřena, protože byla obsazena americkou armádou. Předběžný zápis v roce 1945 vykonal odborný učitel František Petřík z Třemošné, který zde působil již před rokem 1938. Ten byl s účinností od 21. srpna 1945 jmenován prozatímním ředitelem měšťanské školy ve Všerubech. Řídícím učitelem národní školy byl Karel Bárta. Dne 23.září 1945 došlo k slavnostnímu znovuotevření českých škol ve Všerubech.
Na základě nového školského zákona byla 1. září 1953 sloučena střední škola se školou národní. Vznikla tak osmiletá střední škola, jejímž ředitelem se stal Karel Bárta. Období 50. a 60.let je charakterizováno především množstvím závazků uzavíraných jak učiteli, tak žáky, výpomocí v zemědělství a v neposlední řadě oslavami různých výročí. Ředitelem osmileté střední školy se s účinností od 1. září 1956 stal Vojtěch Kužel, protože Karel Bárta se na vlastní žádost funkce vzdal.
Na základě školské reformy byla v roce 1960 osmiletá střední škola zrušena a zřízena ZDŠ, jejímž ředitelem zůstal Vojtěch Kužel. Ten v roce 1964 odešel do důchodu a ředitelem byl jmenován Květoslav Plachý.
V únoru 1967 byly nařízením vlády zavedeny volné soboty (každá sudá) a od září 1967 už byly volné všechny soboty.
Dne 1.dubna 1969 byla při ZDŠ zřízena třída LŠU Nýřany. Vyučovalo se zde hře na housle, kytaru, akordeon a klavír.
Ve školním roce 1976/1977 byla 3. třída umístěna ve zrušené škole v Kunějovicích,protože v budově na náměstí probíhala generální oprava. Obrovského úspěchu dosáhla v tomto školním roce žákyně Jarmila Egerová,která obsadila na halových přeborech ČSSR 1.místo v běhu na 300 metrů. Budova školy na náměstí byla po generální opravě slavnostně otevřena 31. srpna 1977.
Počínaje školním rokem 1980/81 byli do Všerub přesunuti žáci páté až osmé třídy ze ZDŠ Chotíkov, kde probíhaly opravy školy. V následujícím školním roce bylo ve škole 325 žáků, což byl nejvyšší stav za dobu existence školy od roku 1928. Stravování muselo být řešeno za velmi svízelných podmínek. Školní jídelna byla umístěna v suterénu hlavní budovy. Jídlo pro nižší stupeň muselo být dokonce dováženo ze školní jídelny ZDŠ Chotíkov a podáváno v přísálí kina, protože kapacita jídelny nepostačovala pro všechny strávníky. Školní jídelna pro nižší stupeň byla pak zřízena v budově jídelny státního statku.
V roce 1983 byla ředitelkou jmenována Jana Tycová. Ta byla ředitelkou školy v letech 1983-1990. V těchto letech byly provedeny úpravy školních dílen, předpůdí, 6ákovské a učitelské knihovny. Kolem školy byly vysázeny růžové záhony a rozsáhlý ovocný sad.
V roce 1990 byl ředitelem jmenován Jaroslav Cafourek. Byl vypracován návrh rekonstrukce školy s rozpočtem 35 milionů Kč. Rekonstrukce nebyla ovšem pro nedostatek finančních prostředků provedena. V roce 1991 byla opravena střecha hlavní budovy školy. O letních prázdninách 1994 byla zahájena přístavba nového pavilonu se školní jídelnou, kuchyní, třemi třídami a kabinety. V roce 1995 byla přístavba nového pavilonu dokončena a v následujícím roce byla stavba zkolaudována. O tři roky později byla přistavěna počítačová učebna a počítače byly přemístěny z nevyhovujících a stísněných prostor kabinetu matematiky do vzniklé počítačové učebny. Zároveň došlo i k rozšíření prostor knihovny v přízemí. Bývalá zahrada pro výuku pěstitelských prací a ovocný sad byly ve školním roce 1998/99 připraveny k přestavbě na víceúčelové hřiště. Uhelná kotelna hlavní budovy byla v počátku roku 2000 nahrazena plynovou kotelnou. Adaptací prostor uhelny vznikla dílna údržbáře, která je postupně dovybavována. V rámci internetizace byla ve školním roce 2001/2002 škola vybavena poměrně kvalitní výpočetní technikou. Obecní úřad Všeruby požádal v roce 2001 o investiční prostředky na přístavbu a celkovou rekonstrukci hlavní budovy školy. Tyto finanční prostředky nebyly zatím obci přiděleny. V roce 2008 byla obci přidělena finanční dotace, která byla využita na výměnu oken hlavní budovy školy.


konec_stranky