Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Školní řád


word Školní řád platný od 1. 9. 2017 Stáhnout


Výňatek:

A. PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 21)
1. Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělání podle tohoto zákona,
g) na ochranu před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

B. POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
(Zákon č. 561/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech škol a školní docházky § 22)
1. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality, při jejich výskytu okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy.
2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

C. DOCHÁZKA DO ŠKOLY
1. Školní budova se otvírá pro dojíždějící žáky od 6,30 do 7,00 hod. a pro místní žáky v 7,10 hod.
2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a okamžitě odcházejí do učeben nebo školní družiny. Přezují se do lehké a vzdušné obuvi. Pevná sportovní obuv se používá jen při hodinách TV. V šatnách je zakázáno vysedávat a zdržovat se. V průběhu vyučování je žákům povolen vstup do šaten pouze se svolením vyučujícího.
V šatnách a v šatních skříňkách se ukládá oblečení. Je zakázáno nechávat v těchto prostorách učebnice a školní potřeby nebo potraviny. Během přestávek je zákázáno přecházet po schodišti mezi jednotlivými patry.
3. Žák musí přicházet do školy včas s potřebnými učebnicemi a pomůckami a vypracovanými zadanými úkoly, které jsou dle požadavků jednotlivých vyučujících podepsány zákonnými zástupci.
4. Nepřítomnost žáka ve vyučování jsou zástupci žáka povinni omluvit do 24 hod. písemně, emailem nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu. Omluvu podepisuje jeden z rodičů. Při podezření na neomluvené absence má škola právo vyžádat si potvrzení lékaře, popř. jiné instituce. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli nejdéle do tří pracovních dnů po návratu do školy. Jinak je absence posuzována jako neomluvená. Žáka nelze omlouvat zpětně. Škola může uvolnit žáka z vyučování pouze na písemnou žádost rodičů, na základě osobního předání žáka zákonnému zástupci nebo písemně pověřenou osobou. Opustit areál školy během polední přestávky může žák pouze s písemným souhlasem rodičů. V případě špatného počasí, mohou žáci během polední přestávky se souhlasem pedagogického dohledu v předem určené učebně.
Z jedné vyuč. hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Při uvolnění žáka na jeden a více dnů ze školy a školní družiny je nutná písemná žádost rodičů napsaná na školním formuláři. Žák si musí doplnit veškeré učivo včetně písemných poznámek.
5. Pokud se do třídy nedostaví vyučující, služba třídy ohlásí jeho nepřítomnost v ředitelně nebo sborovně po 5 minutách od zvonění.

D. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během vyučování ve třídě, tělocvičně, škol. hřišti, pozemku, nebo jiných prostorách školy a na školních akcích, jsou žáci povinni neprodleně hlásit vyučujícímu, dozoru, nebo třídnímu učiteli.

2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. vedením bez dozoru učitele. Je přísně zakázáno používat ve třídách tepelné el. spotřebiče jako vařiče, infrazářiče atd.
3. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Žáci musí být předem poučeni. Pro společné zájezdy tříd, LVZ, školy v přírodě platí zvláštní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacím zařízení se podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pracovníků zařízení.
4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, laboratořích, odborných učebnách dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem přísl. učebny. Žáci jsou poučeni vyučujícím, který provede záznam do třídní knihy.
5. Je zakázáno ponechávat volně položené peníze nebo drahé věci.
6. Budova školy je během vyučování zavřená. Příchod a odchod dětí organizují pověření pracovníci tak, aby se do budovy nedostala žádná cizí osoba. Ve zbývající době mohou do budovy pouštět cizí osoby pouze zaměstnanci školy, kteří zjistí důvod návštěvy a doprovodí osobu na požadované místo. Žákům je vpouštění cizích osob do budovy přísně zakázáno.

E. CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A JINÝCH ČINNOSTECH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU
1. Žáci jsou povinni zacházet se svěřeným majetkem šetrně a hospodárně. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil. V případě neuhrazení, bude případ předán příslušným orgánům zřizovatele školy k vymáhání.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (uzamykání šaten, šatních skříněk, tříd atd.). Ztráty z neuzamčených prostor pojišťovna nehradí a škola za ně neručí.
3. Žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy ani na školních pozemcích bez dozoru učitele.
4. Po vyučování odcházejí žáci do šaten v doprovodu učitele.
5. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné předměty do školy nenosí. Hodinky popř. jiné věci při Tv uzamknou do třídy, nebo je svěří do opatrování přísl. vyučujícímu.
6. Vzhledem k narůstající kyberšikaně je v době vyučování zakázáno užívání mobilních telefonů (jsou vypnuté a v aktovkách). Možnost použití je pouze se souhlasem vyučujícího. V areálu školy je zakázáno pořizování audio/videozáznamů. Při nerespektování těchto pokynů může být mobilní telefon žákovi odebrán (vypnutý a bez sim karty) a předán pouze rodičům. Při opakovaném porušení bude udělena žákovi snížená známka z chování.
7. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Dbají zásad společenského chování. Zaměstnance školy oslovují podle jejich funkcí nebo pracovního zařazení. Všechny dospělé osoby zdraví.
8. Službu ve třídě stanoví třídní učitel. Její povinností je mýt tabuli, připravovat pomůcky na vyučování, udržovat čistotu ve třídě, zajišťovat další úkoly dané třídním učitelem.
9. Do služebních prostorů školy mají žáci přístup pouze v přítomnosti pedagog. pracovníků.
10. Svěřené pomůcky udržují v čistotě a pořádku, učebnice, sešity a žákovské knížky mají zabalené v čistých obalech. Sešity a školní potřeby si žáci 2. - 9. roč. kupují sami.
11. Na výuku tělesné výchovy, pracovního vyučování popř. předmětů podobného charakteru, mají žáci oblečení, které určí přísl. vyučující.
12. Žáci mají vždy v pondělí podepsanou žákovskou knížku.
13. Do školy je zakázáno vnášet nebezpečné předměty jako jsou zbraně(včetně nožů), zábavná pyrotechnika, hořlaviny(včetně zapalovačů a zápalek) atd. Stejně tak je zakázána manipulace s těmito předměty v areálu školy.
14. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu žáka v době školního vyučování nebo jiné školní akce pořádané mimo školu je povinností rodičů nebo zákonných zástupců dopravit žáka na vlastní náklady domů nebo do zdravotnického zařízení.
15. Na začátku každé vyučovací hodiny mají žáci připravené příslušné potřeby včetně žákovské knížky na lavici ajsou ve třídě na svém místě.
16. Během vyučovací hodiny je zakázáno jíst. Dveře učeben jsou při vyučovacích hodinách zavřené, o přestávkách jsou otevřené. Okna v učebnách je možno otevřít se souhlasem vyučujícího a pouze za jeho přítomnosti. Během přestávek jsou okna zavřená.
17. Žáci chodí na odpolední vyučování do učeben v prvním patře ve 12,45 hod.
18. V celém areálu školy a přilehlých komunikacích platí zákaz kouření. Je zakázáno donášet a požívat jakékoli omamné látky.
19. Klasifikace žáků je prováděna dle vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů o základním vzdělávání a některých náležitostech školní docházky (§ 14 – 17, 22 – 23).

F.
Součástí školního řádu jsou pravidla pro sebehodnocení žáků, hodnocení výsledků vzdělávání žáků včetně žáků se specifickými poruchami učení, komisionální a opravnou zkoušku a hodnocení chování žáků.


Pedagogická rada upravila a schválila tento školní řád dne 1. 9. 2016

ředitel školy: Mgr. J. Cafourek

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pro výslednou klasifikaci získává učitel podklady průběžným soustavným pozorováním žáka, jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy, kontrolní písemné práce).

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace (u písemných zkoušek do 14 dnů) a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů a výtvorů.

Učitel rozvrhne kontrolní písemné práce rovnoměrně na celý rok tak, aby se nadměrně nehromadily na období před výslednou klasifikací.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Veškeré známky (hodnocení), které učitel zahrne do výsledné klasifikace na vysvědčení, musí být žákovi průběžně zapisovány do žákovské knížky.

Výslednou klasifikaci určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Klasifikační stupeň se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. Při určování klasifikačního stupně postupuje učitel objektivně a nesmí podléhat žádnému vnějšímu ani subjektivnímu vlivu. Zákonného zástupce žáka informuje učitel o prospěchu prostřednictvím žákovské knížky a na třídních aktivech, v případě mimořádného zhoršení tak učiní bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. V jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v osvojení požadovaných poznatků mezery. Při vykonávání požadovaných činností se projevují nedostatky. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky.V grafickém projevu se projevují nedostatky,grafický projev je málo estetický.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Výchovná opatření

Pochvala třídního učitele: za školní iniciativu, za úspěšnou práci.

Pochvala ředitele školy: za mimořádný projev humánnosti, záslužný nebo statečný čin, za vzornou reprezentaci školy, za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvalu ŘŠ schvaluje pedagogická rada.

Napomenutí třídního učitele: udělí TU za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu.

Důtka třídního učitele: udělí TU za závažnější kázeňský přestupek.

Důtka ředitele školy: udělí ŘŠ po projednání v pedagogické radě. Za závažné nebo opakující se kázeňské přestupky.

Udělená výchovná opatření zapisuje třídní učitel do katalogového listu.

O udělených výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně rodiče žáka zápisem do žákovské knížky. Výchovná opatření se udělují podle míry přestupku. Udělení přísnějšího opatření není podmíněno udělením předcházejícího mírnějšího opatření.

Chování - klasifikační stupně

1.(velmi dobré)
Nevyvolává konflikty se spolužáky, aktivně se zúčastňuje vyučování, nenarušuje ho. Je-li ojediněle napomenut, vždy na napomenutí pozitivně reaguje. Méně závažného přestupku se dopouští zcela ojediněle.

2.(uspokojivé)
Žák se dopouští závažnějšího kázeňského přestupku, má problémy s dodržováním pravidel obecné lidské slušnosti a jednání. Opakovaně se dopouští drobných kázeňských přestupků. Často narušuje vyučovací hodinu jednáním nebo činnostmi, které s výukou nijak nesouvisí. Vyvolává konflikty se spolužáky. Na napomenutí reaguje až po opakovaném upozornění.

3.(neuspokojivé)
Žák se dopouští velmi závažného činu, který zákon kvalifikuje jako trestný čin, nebo se opakovaně dopouští hrubých porušení školního řádu. Nerespektuje pravidla obecné lidské slušnosti. Má konflikty se spolužáky i učiteli. Na napomenutí, důtku TU nebo ŘŠ nereaguje.

Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při snížení známky z chování nutně předcházet udělení opatření k posílení kázně (napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ).

Známku z chování navrhuje většinou třídní učitel (po projednání s ostatními učiteli), pedagogická rada se k návrhu vyjádří většinovým postojem, konečné rozhodnutí má ředitel školy.

Výstupní hodnocení

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splnil povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.konec_stranky