Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Školská rada

zip Změny RVP, ŠVP - zápis z jednání školské rady Stáhnout

Školská rada - seznam členů:
Maškovská Martina - člen zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků
Meier Petr - člen jmenovaný zřizovatelem obcí Všeruby
Mgr. Vebrová Iva - člen zvolený pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Všeruby

- funkční období: prosinec 2021 - listopad 2024

- kontakty na členy:
Maškovská Martina - m.maskovska@seznam.cz
Mgr. Vebrová Iva - vebrova.zsvs@seznam.cz
Meier Petr - petulik39@seznam.cz

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu očinnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
konec_stranky