Základní škola a Mateřská škola VšerubyMateřská škola

s celodenním provozemProvozní doba:
6:15 – 16:00 hod. hlavní budova - Všeruby 145
6:15 – 16:00 hod. odloučené pracoviště - Všeruby 1

Zřizovatel: Město Všeruby, 330 16 Všeruby 2

Informace pro rodiče:

Přijímací řízení do MŠ a přijímání dětí

Zápis k předškolnímu vzdělávání je stanoven v termínu od 2. do 16. 5. Termín a místo zápisu stanoví vedení školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je prostřednictvím plakátů, hlášení místního rozhlasu v obci a na webových stránkách školy. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Organizace předškolního vzdělávání a povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky. Vzdělávání má formu pravidelné docházky v pracovních dnech. Povinného předškolního vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin denně. Začátek vzdělávání je nejpozději do 8,30 hodin. Povinnost není dána v období školních prázdnin, ale dítě může MŠ navštěvovat.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v MŠ ve spádové obci, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou MŠ nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání - individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do MŠ, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, vzdělávání v zahraniční škole. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen toto oznámit vedení spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte a musí se řídit danými podmínkami vzdělávání.
Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
-zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a práv dětí

Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Povinností zákonných zástupců je informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Do MŠ se přivádějí děti zdravé. Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (zdravotní záznam v evidenčním listu), je MŠ povinna náležitou pomoc a ochranu zdraví dítěti poskytnout. Rodič má povinnost v případě potřeby v zájmu zdraví dítěte si dítě z MŠ vyzvednout a zajistit další opatření. Vyskytne-li se v rodině nebo okolí infekční onemocnění, hlásit neprodleně do MŠ. Dítě, které se vrací po nemoci infekčního charakteru, přinese potvrzení od lékaře, jinak vyplní rodiče prohlášení. Při výskytu vší je nutné okamžité přerušení docházky dítěte do kolektivu. Opakované porušení hygienických podmínek je přestupkem ŠŘ MŠ a dítě může být vyloučeno z MŠ. Na začátku školního roku předloží rodiče funkční telefonní číslo a prohlášení, že je dítě zdravé. Dětem nedávejte do MŠ cenné předměty, neručíme za ně, ani předměty ohrožující zdraví dítěte.
V MŠ je přistupováno ke všem dětem stejně a projevy jakékoli diskriminace, nepřátelství a vyčleňování jakékoli etnické skupiny jsou nepřípustné.

Omlouvání dětí

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně – osobně, emailem nebo telefonicky. Vedení školy je oprávněno požádat o doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Je-li nepřítomnost dlouhodobého charakteru (více než 14 dní), nahlásí zákonný zástupce důvod nepřítomnosti dítěte učitelce a vyplní formulář -omluvení dlouhodobé nepřítomnosti V případě zvýšené absence má škola právo vyžádat si potvrzení od lékaře nebo jiné instituce.

Přivádění dětí

Děti se do MŠ přivádějí do 8,30 hod. (jsou-li předem přihlášeny) – dle potřeby rodiny je možno přivést dítě později, po předchozím oznámení učitelce. MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká – zvoňte.
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky MŠ od doby převzetí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby předání dítěte jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem / ne telefonické sdělení /. Povinností zákonných zástupců je zajistit vyzvedávání dítěte ve stanovené provozní době MŠ.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Zařízení MŠ je majetkem zřizovatele. Plně slouží pro potřeby dětí a pracovníků MŠ. Jejich povinností je majetek udržovat v pořádku, případné poškození oznámit pedagogickým pracovníkům. Pokud se prokáže úmyslné poškození, bude škola žádat odpovídající náhradu na zákonných zástupcích dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a činí 400,- Kč na dítě. Na povinné předškolní vzdělávání se vztahuje bezúplatnost v posledním ročníku MŠ bez ohledu na to, zda je dítě s odkladem školní docházky. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz v MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část stanovené měsíční úplaty. V období hlavních prázdnin se platí školné jen za přihlášené děti. Přednost k přihlášení do MŠ o prázdninách mají děti, jejichž zákonní zástupci nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Opatření jsou schválena zřizovatelem.
Osvobozen od úplaty je
- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
Rodiče jsou povinni dodržovat termín úhrady a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte.
Platbu prosím hraďte na bankovní účet č. 4855980217/0100, variabilní symbol: 604.

Dítě v MŠ potřebuje:

Přezůvky (bačkorky), pláštěnku, tepláky, tričko, popř. další náhradní oblečení, hrneček na pitný režim. Děti, které spí- povlečení na lůžkoviny a pyžamo. Pro děti na odloučeném pracovišti ještě potřeby na čištění zubů.

Stravování v MŠ

Informace naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.


Dokumenty


Školní řád platný od 1. 9. 2022 Stáhnout
Zásady provozního řádu Stáhnout
Desatero předškoláka Stáhnout
Distanční výuka Stáhnout
Nabídka kroužků Stáhnout

konec_stranky