Základní škola a Mateřská škola Všeruby


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Hlavní cíl:
Cílem je chápat děti jako jedinečnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována.
Učit děti žít ve skupině kamarádů, respektovat jeden druhého i s jeho názory, ale umět také říci svůj názor.
Vzdělávací proces v MŠ je cílevědomý a plánovaný. Spontánní a řízené aktivity jsou ve vyváženém poměru.
Preferujeme skupinové formy učení ze všech vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání.

Koncepční záměry školy:
- podílet se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dítěte
- podílet se na osvojování základních pravidel chování dítěte, dodržovat dohodnutá pravidla
- podporovat získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
- respektovat specifika vzdělávání dvou až tříletých dětí
- podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a dětí s OŠD
- vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
- napomáhat vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy
- poskytovat speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
- vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných dětí
- uplatňovat environmentální výchovu, vytvářet vztah k regionu a aby se MŠ stala místem, kde se děti budou cítit dobře, kde budou spokojené
- vytvářet atmosféru důvěry, zdvořilosti a tolerance,zvyšovat podíl rodičů na výchově v kooperaci se školou
Vzdělávání je proces cílevědomý a plánovaný, spontánní a řízené aktivity jsou ve vyváženém poměru odpovídající potřebám a možnostem dětí. Omezujeme přijímání hotových poznatků a umožňujeme prožitkové učení, vnímání všemi smysly. Podporujeme u dětí vztah ke knihám, jsme zapojeni do celorepublikového programu „Celé Česko čte dětem“.
Hlavní je pro děti hra, která děti motivuje, učí je přemýšlet, komunikovat mezi s sebou, učí konstruktivní tvořivosti, pracovním a společenským návykům.
Pro rozšíření zájmů dětí vedeme zájmové činnosti se zaměřením na anglický jazyk, výtvarnou a pracovní tvořivost, hudební zaměření, sportovní a přírodovědné činnosti.
S dětmi s vadami řeči probíhá logopedická prevence.
Do oblíbených forem patří množství aktivit konaných v MŠ a dále ve spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími institucemi.


Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah pro předškolní vzdělávání je rozdělen do integrovaných bloků motivovaných podle ročních období.
Školní vzdělávací program má název - Malovaný svět a já ho chci uvidět,
motto programu -"Ve školce nejsi nikdy sám".
Symbolem našeho programu je Studánková víla.
vila

graf


word Desatero předškoláka Stáhnout
konec_stranky