Základní škola a Mateřská škola Všeruby


Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna ZŠ a MŠ Všeruby

1. Školní jídelna (dále jen ŠJ) zajišťuje stravování pro žáky základní školy (dále ZŠ) Všeruby, mateřské školy (dále MŠ) Všeruby, její pedagogické a provozní zaměstnance.
2. Zákonný zástupce nebo osoba, které bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče, předloží na počátku docházky do ZŠ "Přihlášku ke stravování", která je platná po celou dobu docházky dítěte do školy.
3. Stravování dětí ZŠ a MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin. Vyhláška MŠMT č. 463/2011 Sb. o školním stravování.
4. Každý strávník je povinnen přihlásit a odhlásit stravování – 24 hodin předem. V případě hromadných akcí /výlety, exkurze, sportovní akce apod./ s více než 5 strávníky je nutné, aby třídní učitel akce odhlásil obědy týden předem.
5. V případě onemocnění žáka je nutné, aby rodič osobně nebo telefonicky, e-mailem /kontakty výše/obědy odhlásil. První den nemoci mají rodiče možnost si oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.00 hodin do 12.00 hodin. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Tyto obědy vydají kuchařky ŠJ dětem na přídavky.
6. Vstup žáků do ŠJ je povolen po přezutí a za přítomnosti pedagogického pracovníka, který vykonává dozor / rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně/. Dozor v jídelně sleduje chování žáků při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dohlíží na bezpečnost stravujících se žáků, dojde-li k potřísnění podlahy /vylitá polévka, nápoj, jídlo/ učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
7. Oběd se vydává ve dnech školního vyučování pro žáky školy a zaměstnance školy ve školní jídelně v době od 11.00 hodin do 13.00 hodin. Mimořádný výdej mimo uvedenou dobu je možný pouze po domluvě s vedoucí ŠJ. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod, si žáci z jídelny neodnášejí.
8. Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno.
9. Po uplynutí výdejní doby se stává nevyzvednutá strava odpadem a jako s takovým je s ní naloženo.
10. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařky a dozorujícího pedagoga.

Vnitřní řád platí od 1. 9. 2017
Zpracovala vedoucí školní jídelny Ivana Gavorczáková

Mgr. Jaroslav Cafourek - ředitel školy


Vnitřní řád školní jídelny pro mateřskou školu Všeruby

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky základní školy, mateřské školy /dále jen MŠ/ a její pedagogické a provozní zaměstnance. V ZŠ se připravuje strava do MŠ, strava je převážena v termosech k tomu určených.
Stravování v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin. Vyhláška MŠMT č. 463/2011 Sb. o školním stravování.
Informace o množství pokrmů dle §9a odst 1 písm. c) Zákona č. 110/1997 Sb. uvedena na webu Základní a Mateřské školy Všeruby.
Dítě v MŠ má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu. Přesnídávka se vydává ve třídě průběžně od 8,15 hod. do 8,45 hod., oběd od 11.45 hod. do 12,15 hodin a svačina ve třídě od 14,00 hodin, vždy s dozorem pedagogického pracovníka. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Odnášení nádobí a zbytků jídel je zakázáno. Žáci odcházející po obědě domů dostávají zabalenou svačinu s sebou.
Po uplynutí výdejní doby se stává nevyzvednutá strava odpadem a jako s takovým je s ní naloženo.

Předpis stravného, platby stravného – viz "O jídelně"

Stravování o prázdninách
Pokud bude dítě závazně přihlášeno, bude mu strava účtována i v případě, že ho rodiče dodatečně odhlásí /omlouvá jen potvrzení lékaře dodané do 24. hodin od začátku nemoci, na pozdější omluvy nebude brán zřetel/. Tento oběd nelze odebírat do jídlonosičů, dítě má být, pokud je přihlášeno v MŠ.
Důvodem tohoto opatření je nepříznivá finanční bilance vařených obědů o prázdninách.

Vnitřní řád platí od 1. 9. 2017
Zpracovala vedoucí školní jídelny Ivana Gavorczáková

Mgr. Jaroslav Cafourek - ředitel školy


Odhlášení stravy:

MŠ – záznam o odhlášení do 13.00 hodin, poté již v kanceláři ŠJ /kontakt výše/.
Odhlášení na tentýž den mimořádně SMS 601327152 do 6.00 hodin ráno./Pokud bude takto odhlášováno ze dne na den opakovaně, bude automaticky odhlášeno do odvolání.
Pokud dítě onemocní má nárok odebrat si napočítaný oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci,poté musí být odhlášeno a další den mu již oběd nebude vydán.
Poznámka k výdeji- obědy budou vydány jen do vlastních jídlonosičů, jídelna nemá náhradní ešusy.
Oběd se vydává ve ŠJ od 11.00 hodin do 11,30 hodin, poté jsou obědy odváženy do MŠ a jejich výdej již není ve ŠJ možný a nutno vyzvednout přímo v MŠ po telefonickém upozornění, jinak bude tento oběd vydán formou přídavku ostatním dětem.
Za neodebranou nebo včas řádně neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
Ivana Gavorczáková, vedoucí ŠJ 377915485, sjvs@seznam.cz

konec_stranky