Základní škola a Mateřská škola Všeruby


OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

1 Podzim (září – listopad)


1.1 Odpočinková činnost
Rozhovory s dětmi – odpočinek na koberci
Klidné hry v místnosti, stolní a společenské hry
Volné kreslení, vykreslování omalovánek
Četba časopisů
1.2 Rekreační činnost
Pobyt dětí na hřišti
Míčové hry, houpačky, skluzavky
Pohybové hry s pravidly, rušnější volné hry
Pouštění draků
1.3 Zájmová činnost společensko-vědní
Seznámení dětí s provozem a řádem ŠD, poučení o bezpečnosti
Připomenutí státních svátků
Připomenutí dne zesnulých
1.4 Zájmová činnost pracovní
Práce s papírem – stříhání, lepení, mačkání …
Výroba z přírodních materiálů, koláže
Práce s textilem – šití, stříhání, lepení, tkaní …
1.5 Zájmová činnost přírodovědná
Poznávání přírody a její změn při vycházkách a na školní zahradě
Sběr přírodnin
Hry a kvízy s přírodovědným zaměřením
1.6 Zájmová činnost estetická
Malba a kresba různými materiály
Využití přírodnin
Ilustrace četby
Výroba dekorací – výzdoba školy a veřejných prostor v obci
Dramatizace pohádek – využití loutkového divadla
1.7 Zájmová činnost sportovní
Házení a chytání míčů
Kopaná, vybíjená
Cvičení se sportovním náčiním
Pohybové hry s pravidly
1.8 Příprava na vyučování
Dokončování školních prací (po dohodě s učiteli)
Procvičování tichého a hlasitého čtení
Hry s písmeny a čísly
Didaktické hry
1.9 Témata pro podzimní období
Zahájení školního roku
Ovoce, listy, barevný podzim
Strašidla draci

2 Zima (prosinec – únor)


2.1 Odpočinková činnost
Volné kreslení
Rozhovory s dětmi
Konstruktivní, námětové a stolní hry
Četba, prohlížení časopisů a knih
Videofilm, poslech hudby
2.2 Rekreační činnost
Pobyt dětí venku, sáňkování, bobování, bruslení
Pohybové chvilky
2.3 Zájmová činnost společensko-vědní
Udržování lidových zvyků – Mikuláš, Vánoce, Tři králové
2.4 Zájmová činnost pracovní
Výroba dárků a přání svým blízkým k Vánocům
Vánoční ozdoby na stromeček
Výroba dárků dětem ke školnímu zápisu
Práce v keramické dílně
Výroba papírových masek
Využití různých druhů materiálů – karton, barevný papír, suchá vazba
2.5 Zájmová činnost přírodovědná
Krmení a určování ptáků
Krmení zvěře u krmelce
Přírodovědné kvízy a hádanky
Péče o květiny v prostorách školy
2.6 Zájmová činnost estetická
Vánoční besídka – hry, soutěže, ochutnávka cukroví
Zpěv vánočních koled v doprovodu kytary, poslech hudby
2.7 Zájmová činnost výtvarná
Výtvarné činnosti s využitím různých materiálů a výtvarných technik
Vánoční a zimní výzdoba oken, chodeb a jídelny
Zdobení vánočního stromečku
2.8 Zájmová činnost sportovní
Závodivé hry
Míčové hry, turnaj v zapamatované
Bobování, sáňkování, bruslení
Střelba na koš, vyřazovaná
2.9 Příprava na vyučování
Dokončování školních prací (po dohodě s učiteli)
Procvičování tichého a hlasitého čtení
Procvičování učiva formou didaktických her
2.10 Témata pro zimní období
Mikuláš, Vánoce
Zima, sněhuláci
Zimní sporty
Masopust

3 Jaro, léto (březen – červen)


3.1 Odpočinková činnost
Četba, vyprávění
Poslech hudby a pohádek
Animované krátké filmy, videofilm
Volné hry, kreslení
3.2 Rekreační činnost
Pobyt na hřišti, na školní zahradě
Míčové hry, školka s gumou, s míčem
Stopovaná – okolí Všerub
Turistická procházka
3.3 Zájmová činnost společensko-vědní
Vítání jara
Bezpečnost silničního provozu
Den matek – úcta k rodičům
Připomenutí velikonočních zvyků
Mezinárodní den dětí – práva a povinnosti dítěte
Zakončení školního roku – poučení dětí o bezpečnosti během letních prázdnin
3.4 Zájmová činnost pracovní
Výroba velikonočních dekorací
Barvení vajec – mramorování, vosk, polepování, tempery …
Práce s různými materiály – korálky, keramická hlína …
Využití různých technik – batika, savování …
Výroba přáníček a dárků ke Dni matek
3.5 Zájmová činnost přírodovědná
Vycházky do okolí školy, poznávání květin
Určování světových stran
Pozorování změn v přírodě
3.6 Zájmová činnost estetická
Dramatizace pohádky
Malba a kresba různými materiály, využití odpadového materiálu
Ilustrace písní
Zpěv s kytarou, instrumentální činnost
3.7 Zájmová činnost sportovní
Kopaná, vybíjená, zapamatovaná, florbal
Skoky do dálky, hody míčem
Lehkoatletické závody
Soutěže na hřišti a v jeho okolí
3.8 Příprava na vyučování
Didaktické hry, hádanky
Dokončování školních prací
Procvičování čtení
3.9 Témata pro jarní a letní období
Přišlo jaro do vsi
Velikonoce, velikonoční zvyky
Den matek, dětský den
Prázdniny, letní tábory a hry



konec_stranky